cod

Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България

afb

Цел

Проектът CoDE изследва и анализира информационното пространство в България. Основните му цели са:

 • Консолидиране на добри практики – CoDE има за цел консолидиране на добрите практики в анализа на информационната среда и информационното общество.
 • Разработване на инструменти и провеждане на обучения – проектът се фокусира върху разработването на инструменти, предоставяне на обучение и създаване на среда за сътрудничество.
 • Създаване на ефективна екосистема – CoDE обединява екипи от академичната общност, бизнеса, публичния и неправителствения сектор.

Партньорство

 • Стопански факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Философски факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • GATE
 • Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към Българска академия на науките
 • Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа
 • Уебцентрик
 • Айдентрикс

Дейности

 • Анализ и концептуализация – първата година включва извършване на анализ, идентифициране и изясняване на моделите на информационната среда.
 • Представяне на насоки за рационализация – втората година предвижда разработване на насоки за усъвършенстване и представяне пред заинтересованите страни.
 • Оптимизация и демонстрация – финалната фаза включва оптимизация и демонстрация на постигнатите резултати.

След успешното приключване на проекта, екосистемата за анализ на информационната среда ще се стреми да се утвърди и да продължи да работи в съответствие със зададения бизнес модел и стратегия за развитие. Това предвижда устойчиво и структурирано продължаване на дейностите на екосистемата, гарантирайки нейното продължаващо значение и въздействие след приключването на проекта.


Координатор на дейностите на Contipso по проекта: инж. Ивайло Благоев

Повече информация на:   CoDE: Countering Disinformation Environment (Ecosystem) in Bulgaria (bas.bg)

Подкрепата за Финансираната страна и всеки партньор по проекта по отделно е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна или на съответния партньор по проекта и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.


eu
logo
fond

На дата 24.11.2020 г. на КОНТИПСО ООД беше издаден ваучер на стойност 20 000.00 лв. по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” за одобрен проект BG16RFOP002-2.083-0273 „Инсталиране, внедряване и интеграция на ERP модул със CRM и BI към съществуващата онлайн платформа за създаване и предоставяне на онлайн обучителни курсове на КОНТИПСО ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” съгласно Ваучер тип 2 група 2.


Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Начало на проекта: 24.11.2020 г.

Край на проекта: 24.04.2021 г.

 

 

 

eu

Процедура: BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на Микро и малки предприятия за преодоляване На икономическите последствия от Пандемията COVID-19

fond

На 14.09.2020 г. „КОНТИПСО“ ООД сключи административен договор BG16RFOP002-2.073-16980-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца от датата на сключване на административния договор.
Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като в резултат от изпълнението на проекта, фирмата ще бъде подпомогната да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще продължи дейността си.

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.

 

 

 

eu

Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията.
договор № BG16RFOP002-1.002-0144-C01

fond

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект. BG16RFOP002-1.002-0144-C01.

На 31.07.2017 Контипсо ООД подписа договор № BG16RFOP002-1.002-0144-C01 с Министерството на икономиката за Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията.

Осъществяването на общата цел ще бъде реализирано чрез няколко специфични за проекта цели, визирани в няколко направления съобразно потребностите на целевите групи:
1. Създатели на електронно съдържание
Целта на иновацията е да даде възможност на хора, които имат знания и мотивация да създават интерактивно учебно съдържание, но нямат умения по програмиране или средствата да платят на дизайнери и разработчици. Предлаганата в тази част на проекта иновация ще даде улеснена възможност на широк кръг потребители да създават интерактивно електронно съдържание с адаптивен дизайн чрез улеснен процес на генериране, който не изисква нищо повече от обичайна компютърна грамотност. Това ще доведе до повишена конкурентоспособност и ще им даде пазарно предимство да разпространяват и монетаризират своя труд.

2. Организатори на обучения
Целта на иновацията е да въведе в употреба нов метод за организиране и управление на процеса на разпространение на знания. Целта е да се създаде значително подобрен и улеснен начин за организация на процеса, което да доведе до повишена конкурентоспособност и пазарно предимство на регистрираните потребители. Това се постига чрез иновативния метод на управление на процеса на учене. Организаторите на обучения ще имат възможност да експериментират с различно съдържание без да е необходимо да плащат каквото и да е ако нямат повече от двама обучаеми. Това дава възможност и на малки фирми, учебни центрове и дори физически лица да предложат своите услуги на пазара. Платформата им дава възможност бързо да реагират на пазарното търсене, като се възползват от възможността да закупят готово мултимедийно интерактивно (учебно) съдържание.

3. Ползватели на електронно съдържание
Тук целта на иновацията е да даде възможност на хора, които имат потребност от придобиване на нови или разширяване на съществуващите знания да удовлетворят тази своя потребност по съвременен начин. Повишаването на квалификацията ще подобри значително конкурентоспособността им на пазара на труда. Повишената заетост и заемането на по-платени и престижни длъжностни ще подобри и качеството на живот на участниците в електронните обучения.
Общата стойност на проекта е 420 871.42 лв., от които 321 966.67 лв. европейско и 56 817.62 лв. национално съфинансиране. Проектът ще бъде изпълнен в срок от 23 месеца.

 

Дата на публикуване: 01/08/2017г.

Последна редакция 18/09/2017г.

 

 

 

 

Горе